Man muss laut schreien, sonst versteht er uns nicht.

AssmannshausenMerr muß laut schreie, sunscht verstehre us nit.
AulhausenMer muß laut kreische, sunscht versteht er uns nitt.
EibingenMer muß hart kreische, sonst verstehre uns nett.
EltvilleMer muß laut greische, sunst verschdet er uns nit.
ErbachMer muß laut kreische, sunst verstiehre uns nit.
EspenschiedMer muß hart schreie, sonscht verstehre us net.
GeisenheimMer muß laut kreische, sunst vestehn mer uns nit.
HallgartenM’r muß laut kreische, sunst verstiere uns nitt.
HattenheimMerr muß laut schreie (kreische), sunst verstihre uns nit.
JohannisbergMer muß hat kreische, sunst vestehre uns nit.
KiedrichMan muß laut kreische, sunst verstiere uns nit.
LorchMer muß laut schraje, sunscht verstehre uns nit.
LorchhausenMer muß hart schreie,sunscht verstehre uns nit.
MartinsthalM’r muss laut kreische, sunst verschtiehrer uns nitt.
MittelheimMer muß laut greische, sunst verstehre uns nit.
NiederwallufMer muß laut kreische, sonst versteht er uns nit.
OberwallufMer muß harter kreische, sunst verstiere uns nitt.
OestrichMer muß laut kreische, sunst verstiht’r uns nitt.
PresbergMe muß hart greische, sunscht vstehre us net.
RanselMer muß hart schreie sonscht verstehre us net.
RauenthalMer muß laut kreische, sunst verstiehre uns nitt.
RüdesheimMer muß laut greische, sunscht vesteht er am nit.
StephanshausenMa muß hart kreische, sunst verstiere uns net.
WinkelMer muß laut kreische sunst verstehre aam nit.
WollmerschiedMer muß laut kreische, sonscht versteht e’ uns nit.